تیم ما

اعضای تیم سپیدآریا

مهندس محسن درم بخت

کارشناس ارشد نرم افزار

مهندس محمد شایسته فر

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

مهندس امین باغبان زاده

توسعه دهنده وب

مهندس امیرحسین محرابی

توسعه دهنده وب

مهندس نیما شادکام

توسعه دهنده وب

محمد پورهاشمی

طراح و گرافیست